Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 31.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 31.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница Ниш–Мердаре
 • ОДЛУКА о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за борбу против наркоманије у школама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7155/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7156/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7157/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7158/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7341/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7342/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7343/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7344/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7345/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7346/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7347/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7348/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7349/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7350/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7351/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7352/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7353/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7355/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Клинике за неуропсихијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш” друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7249/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7250/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7325/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7251/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7356/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7358/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-3/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-4/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-5/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-6/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-7/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-8/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-9/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 401-10/18
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Државног већа тужилаца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-773/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-774/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-775/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-776/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-777/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-778/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-779/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-780/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-781/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-782/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-783/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-784/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-785/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-786/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-787/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-788/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-789/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-790/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-791/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-792/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-793/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-794/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-795/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-796/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-797/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-798/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-799/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-800/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-801/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-802/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-803/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-804/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-805/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања права аутора фотографије
ОГЛАСИ 

Поделите: