Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 59 od 11.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2021. godine
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 59 od 11.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin–Boljevac–Rgotina–Negotin–Prahovo
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac–Vranje
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd–Valjevo–Loznica
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2020. godinu
 • ZAKLJUČAK povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kolumbiji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu Predloga strategije zaštite podataka o ličnosti sa Akcionim planom
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Preljina–Požega
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja Jugoslavije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika člana – predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Kosovska Kamenica
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o razrešenju člana Komisije za Hilandar
 • REŠENJE o imenovanju članova Komisije za Hilandar
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, Bajina Bašta
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5582/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5597/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja tahografa
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o legitimaciji
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije
 • UPUTSTVO o načinu utvrđivanja sastava i broja članova Konkursne komisije koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2021/2022. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-137/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-164/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-242/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-243/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-283/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-287/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-296/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-312/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Tužioca za organizovani kriminal
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o izmenama Odluke o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2021. godine
 • ISPRAVKA Pravilnika o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Have Stars d.o.o. Novi Pazar
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje, planiranje i projektovanje „Loznica razvoj”, Loznica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Komunalnog javnog preduzeća „Naš dom”, Loznica
OGLASI

Podelite: