Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 9.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 9.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o накнади трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга
 • УРЕДБА о криптобезбедности и заштити од компромитујућег електромагнетног зрачења
 • УРЕДБА o појединостима поступка и критеријумима који се примењују за приступ услугама које се пружају у услужним објектима
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Суботица — државна граница (Келебија)
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Мерошина и образовању Привременог органа општине Мерошина
 • ОДЛУКА о утврђивању Шуваковог салаша — Клиса у Врбасу за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о утврђивању Дома штампе у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Евангелистичке цркве са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом) у Панчеву за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Мађарске реформаторске цркве у Дебељачи за споменик културе
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА о образовању Стручне заједничке групе за координацију и праћење спровођења јавних политика и нормативне делатности у области реформе јавне управе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мерошина
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7796/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7799/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће — јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће — 2019. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8028/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8061/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8071/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8072/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о методама испитивања сорте дувана (Nicotiana tabacum L.) ради признавања сорте
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима
 • ПРАВИЛНИК о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза
 • ОДЛУКА бр. 2019/1 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању буџета Транспортне заједнице за 2019. годину
 • ОДЛУКА бр. 2019/2 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о директору Сталног секретаријата Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА бр. 2019/3 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању Правилника о запошљавању, условима рада и равномерној географској заступљености особља Сталног секретаријата Транспортне заједнице, Правилника о особљу Транспортне заједнице и конкурса за директора и заменика директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
 • ОДЛУКА о стандардима стабилног и сигурног пословања у делу пружања платних услуга преко заступника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о процедурама инструменталног летења
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0514/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0331/18-11
ОГЛАСИ

Поделите: