Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 57 od 9.8.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 57 od 9.8.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga
 • UREDBA o kriptobezbednosti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja
 • UREDBA o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd–Subotica — državna granica (Kelebija)
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Merošina i obrazovanju Privremenog organa opštine Merošina
 • ODLUKA o utvrđivanju Šuvakovog salaša — Klisa u Vrbasu za arheološko nalazište
 • ODLUKA o utvrđivanju Doma štampe u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Evangelističke crkve sa pomoćnim zgradama (sveštenički stan i parohijski dom) u Pančevu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Mađarske reformatorske crkve u Debeljači za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor ostalih usluga
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • ODLUKA o dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor obrazovanja i vaspitanja
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite
 • ODLUKA o obrazovanju Stručne zajedničke grupe za koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika i normativne delatnosti u oblasti reforme javne uprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • REŠENJE o imenovanju članova Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Merošina
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7796/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7799/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće — jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće — 2019. godina”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš”, Niš za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Vranje” u Vranju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8028/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8061/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8071/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8072/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o metodama ispitivanja sorte duvana (Nicotiana tabacum L.) radi priznavanja sorte
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima
 • PRAVILNIK o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza
 • ODLUKA br. 2019/1 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2019. godinu
 • ODLUKA br. 2019/2 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o direktoru Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • ODLUKA br. 2019/3 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju Pravilnika o zapošljavanju, uslovima rada i ravnomernoj geografskoj zastupljenosti osoblja Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Pravilnika o osoblju Transportne zajednice i konkursa za direktora i zamenika direktora Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
 • ODLUKA o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o procedurama instrumentalnog letenja
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0514/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0331/18-11
OGLASI

Podelite: