Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 56 od 18.7.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde) 
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina
 • ODLUKA o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 56 od 18.7.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o načinu ostvarivanja sigurnosne zaštite brodova, luka otvorenih za međunarodni saobraćaj i objekata bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije
 • UREDBA o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • ODLUKA o naknadama za rad predsednika i članova Programskog saveta i članova stalnih programskih komisija Nacionalne akademije za javnu upravu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji
 • ODLUKA o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Republike Vanuatu
 • ODLUKA o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6848/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6841/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6842/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6843/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6844/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6845/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6846/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6847/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6849/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6850/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6851/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6852/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6853/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6854/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Tunis u Republici Srbiji
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti šumarstva i lovstva
 • PRAVILNIK o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije u oblasti šumarstva i lovstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/837 UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/838
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu
 • REŠENJE o imenovanju javnog izvršitelja
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-87/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obezbeđivanje javne rasvete „Rasveta Varvarin”, Varvarin
OGLASI

Podelite: