Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 26.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 26.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • ОДЛУКА о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ОДЛУКА о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података
 • УРЕДБА о одвијању комбинованог транспорта до и од терминала за комбиновани транспорт који се налази на железничкој мрежи и одређивању докумената које друмски превозник треба да поседује у обављању тог вида транспорта
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Засавица”
 • ОДЛУКА о утврђивању виле Штерић у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Спомен-чесме краља Александра Обреновића на Златибору за споменик културе
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Катмандуу, Савезна Демократска Република Непал
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва Енерго-зелена д.о.о. Инђија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за избор стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Моравски коридор”)
 • ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи ауопута Е-763, деоница Прељина–Пожега
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-црногорске јединствене Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Бања Луци, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7499/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7500/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2019–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2019–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7401/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7540/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7569/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7570/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7588/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7604/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7611/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7511/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7515/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7513/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7478/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7505/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7507/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7508/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7509/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7510/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7512/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7506/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7516/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца захтева за издавање посебне личне карте, изгледу обрасца посебне личне карте и поступку издавања посебне личне карте
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о програму обуке за лобисту
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2019. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2019. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Буџета Коморе јавних извршитеља за 2019. годину
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „MISSONI HOOKAH & TOBACCO PRODUCTS INTERNATIONAL TRADE COMPANY” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” Београд
ОГЛАСИ

Поделите: