Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 54 od 26.7.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 54 od 26.7.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • ODLUKA o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • ODLUKA o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine
 • UREDBA o sprovedbenim pravilima za metapodatke nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • UREDBA o odvijanju kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta
 • UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”
 • ODLUKA o utvrđivanju vile Šterić u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Spomen-česme kralja Aleksandra Obrenovića na Zlatiboru za spomenik kulture
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Katmanduu, Savezna Demokratska Republika Nepal
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene hidroelektrana „Brodarevo 1” i „Brodarevo 2” na reci Lim
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izbor strateškog partnera u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • ODLUKA o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji auoputa E-763, deonica Preljina–Požega
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar” u Kruševcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar” u Kruševcu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-crnogorske jedinstvene Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o razrešenju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7499/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7500/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Parka prirode „Mokra Gora” d.o.o. za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Vrbas za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2019–2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za period 2019–2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7401/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7540/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7569/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7570/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7588/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7604/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7611/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7511/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7515/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7513/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7478/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7505/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7507/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7508/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7509/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7510/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7512/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7506/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7516/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti
 • PRAVILNIK o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgledu obrasca posebne lične karte i postupku izdavanja posebne lične karte
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o programu obuke za lobistu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2019. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa za period januar–maj 2019. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Budžeta Komore javnih izvršitelja za 2019. godinu
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „MISSONI HOOKAH & TOBACCO PRODUCTS INTERNATIONAL TRADE COMPANY” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” Beograd
OGLASI

Podelite: