Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 28.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о измени Закона о акцизама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 28.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о измени Закона о акцизама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о личној карти
 • ЗАКОН о заштити пословне тајне
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Казахстан
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Пољској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сент Китсу и Невису, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Влада
 • УРЕДБA о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2021/2022. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности
 • УРЕДБA о изменама Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима
 • ОДЛУКA о образовању Радне групе за слободно кретање грађана Западног Балкана само на основу личних карата и слободу кретања грађана трећих земаља кроз регион Западног Балкана која је препозната и у оквиру иницијативе „Мини Шенген”, ради олакшавања кретања људи
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за међусобно признавање академских и професионалних квалификација у региону Западног Балкана, а у оквиру иницијативе „Мини Шенген”, ради олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Природњачког музеја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Природњачког музеја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ученичког центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и секретара српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова српског дела Српско-мађарске комисије за управљање водама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члановима Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5021/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5023/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5018/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5020/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања ВД „Западна Бачка” д.о.о. Сомбор за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” за период 2021–2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2021–2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о измени оснивачког акта „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа „Путеви Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду Пољопривредне саветодавне и стручне службе Краљево д.о.о. Краљево
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4992/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4994/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4995/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4997/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5008/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5037/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4665/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4668/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4661/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4669/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4670/2021
 • ПРОГРАМ заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године
 • ИСПРАВКА Одлуке о оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину размене података, начину пријаве за добијање додатне новчане помоћи и начину исплате додатне новчане помоћи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Батајничког канализационог система на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУз-266/2017
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
 • ОДЛУКА о поништавању Огласа за избор председника судова
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 48176/18, Смиљковић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 41680/13, Улемек против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКA о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација
 • ПРАВИЛНИК о примени политике примереног коришћења, методологији процене одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0156/20-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално стамбеног предузећа „Комстан” Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортско културни центар „Обреновац”
ОГЛАСИ

Поделите: