Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 53 od 28.5.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmeni Zakona o akcizama
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 53 od 28.5.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmeni Zakona o akcizama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti
 • ZAKON o zaštiti poslovne tajne
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kazahstan
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Poljskoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Argentini
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sent Kitsu i Nevisu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu
Vlada
 • UREDBA o Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2021/2022. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti
 • UREDBA o izmenama Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za slobodno kretanje građana Zapadnog Balkana samo na osnovu ličnih karata i slobodu kretanja građana trećih zemalja kroz region Zapadnog Balkana koja je prepoznata i u okviru inicijative „Mini Šengen”, radi olakšavanja kretanja ljudi
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za međusobno priznavanje akademskih i profesionalnih kvalifikacija u regionu Zapadnog Balkana, a u okviru inicijative „Mini Šengen”, radi olakšavanja kretanja ljudi, odnosno kvalifikovane radne snage
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica
 • REŠENJE o razrešenju direktora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju direktora Prirodnjačkog muzeja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Prirodnjačkog muzeja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Učeničkog centra Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za nestala lica
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i sekretara srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova srpskog dela Srpsko-mađarske komisije za upravljanje vodama
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međudržavne komisije za praćenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međudržavne komisije za praćenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji
 • REŠENJE o prestanku dužnosti članovima Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5021/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5023/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5018/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5020/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JVP „Srbijavode” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja VD „Zapadna Bačka” d.o.o. Sombor za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” za period 2021–2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd za period 2021–2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o izmeni osnivačkog akta „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Putevi Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kraljevo d.o.o. Kraljevo
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4992/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4994/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4995/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4997/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5008/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5037/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4665/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4668/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4661/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4669/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4670/2021
 • PROGRAM zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine
 • ISPRAVKA Odluke o osnivanju Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovna akademija
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu razmene podataka, načinu prijave za dobijanje dodatne novčane pomoći i načinu isplate dodatne novčane pomoći
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Batajničkog kanalizacionog sistema na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-266/2017
Pravosuđe
 • POSLOVNIK o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o poništavanju Oglasa za izbor predsednika sudova
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 48176/18, Smiljković protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41680/13, Ulemek protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija
 • PRAVILNIK o primeni politike primerenog korišćenja, metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0156/20-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2021. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Trstenik”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Komstan” Trstenik
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar „Obrenovac”
OGLASI

Podelite: