Објављен „Службени гласник РС“ број 52 од 26.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 52 од 26.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о додели одликовања
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Ђунис
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
  • ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе
  • ПРАВИЛНИК о форми, садржини и обиму годишњег извештаја и извештаја о коришћењу рибарског подручја за период на који је кориснику рибарског подручја уговором о коришћењу додељен
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2017. године
ОГЛАСИ

Поделите: