Објављен „Службени гласник РС“ број 50 од 3.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 50 од 3.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-3335/2016-1
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-3336/2016-1
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3330/2016-1
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3331/2016-1
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3329/2016-1
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о утврђивању података који се не смеју уносити у картографске и друге публикације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају комесара Комесаријата за избеглице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5019/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5021/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5100/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5242/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Вицеконзулата Републике Италије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Нови Сад” у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити из 2015. године Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2016”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4872/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4873/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4874/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4919/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5090/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5092/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5095/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5096/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5098/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5114/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5116/2016
 • РЕШЕЊЕ о допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК о усмеравању и усклађивању рада органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 337-5079/2016
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
 • ИСПРАВКА Решења о поништењу Акта о вредновању, избора, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења поступка истраживања несрећа и незгода у поморској пловидби
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима за остваривање двојезичне наставе
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 54
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 55
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о допуни Плана здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2016. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за чланарину за 2016 годину
 • ОДЛУКА о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2016. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Југоросгаз а.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Гас-Феромонт” а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градитељ”, Србобран
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-Гас, Ковин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ингас, Инђија
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Суботицагас”, Суботица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет, Пландиште
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”, Рума
ОГЛАСИ

Поделите: