Објављен „Службени гласник РС“ број 48 од 5.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 48 од 5.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2019. годину
 • УРЕДБА о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Четврте Кина–ЦИЕЗ министарске конференције о иновацијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта изградње топловода Обреновац — Нови Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш” Ниш за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени број 1 Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост” Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у самбоу за јуниоре и млађе јуниоре, у Новом Саду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–6710/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6711/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–6781/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6599/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6600/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за информационе технологије, Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • ЗАКЉУЧАК о именовању гувернера и заменика гувернера Републике Србије у Азијској инфраструктурној инвестиционој банци
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења накнадне контроле
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења унутрашње контроле
 • ПРАВИЛНИК o царинским обележјима
 • ПРАВИЛНИК о чувању, заштити и сигурности података у оквиру информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину преноса података о обвезницима доприноса — послодавцима и исплатиоцима прихода у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК o висини јединичних емисија загађујућих материја у ваздух и висини корекционог фактора за потребе прорачуна износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за физичка лица у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о параметрима за прорачун количина емитованих загађујућих материја у ваздух на основу врста и количина утрошених горива
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца
 • ПРАВИЛНИК o управљању медицинским отпадом
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 342-2/19
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 342-3/19
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-351/2015 и издвoјена мишљења судија
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку вршења дужности помоћника генералног секретара
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пројекте у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за опште послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за материјално финансијске послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2019. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0018/18-11
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању губитка репрезентативности синдиката код послодавца
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-600/2019-1
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Савета организационе јединице са седиштем у Београду
 • ПОСЛОВНИК о раду Савета организационе јединице са седиштем у Новом Саду
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Ковачица
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ”, Жабаљ
ОГЛАСИ

Поделите: