Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 18.5.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 18.5.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија Криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2016/2017. годину
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за борбу против кријумчарења дувана
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Полет”, Пландиште
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2016. годину и финансијско пословање „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о условима за издавање и одузимање овлашћења за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-420/2013
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-182/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-181/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
 • НАРЕДБА о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-382/2016-01
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Сува планина”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: