Објављен „Службени гласник РС“ број 47 од 13.4.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2022. године
 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 47 од 13.4.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о козметичким производима
 • ЛИСТА одобрених супстанци
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-506/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-507/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-929/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-86/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-386/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-460/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-462/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-463/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-464/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-493/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-10/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-11/2022-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 29907/16 и 3 друге, Неговановић и други против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0050/21-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2022. године
ОГЛАСИ

Поделите: