Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 26.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 26.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана Подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
 • ОДЛУКА о оснивању Републичког савета за запошљавање
 • ОДЛУКА о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
 • ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни ваздушни саобраћај на Аеродрому „Морава”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија — Пореска управа
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Европског првенства у параглајдингу, у Нишу 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у кик боксу, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за квалификације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6004/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6183/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6184/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6186/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-5922/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5642/2019-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6006/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6007/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6185/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6189/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6180/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-6182/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о изгледу службеног одела пољопривредног инспектора
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова комисије, праву и висини накнаде за рад у комисијама, условима, методологији, начину рада и одлучивања ревизионе комисије и садржају извештаја о стручној контроли
 • ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу Термоелектране „Колубара Б”
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 351-3/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-1/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-2/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-3/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-4/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 363-5/19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-130/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2016/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2017/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2018/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2019/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2020/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2021/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2022/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2023/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2024/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2025/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02009/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02010/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02012/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02014/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02015/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01995/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01997/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01998/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02000/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02001/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02004/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02005/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02007/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1999/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2002/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2003/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02011/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02013/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02006/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-02008/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1996/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0336/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/18-11
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2019. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: