Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 46 od 13.5.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 46 od 13.5.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2015. godinu
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4438/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4346/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4387/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4386/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4292/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4385/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4437/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4384/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4433/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4383/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4330/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4388/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4435/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4288/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4291/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4430/2016
Ministarstva
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • LISTA o izmeni Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
Pravosuđe
 • ODLUKA o dopuni Odluke o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-52/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-93/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-110/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-111/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-114/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-127/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-148/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-157/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-109/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-126/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za prenos portfelja neživotnog osiguranja
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o likvidnosti brokersko-dilerskog društva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge
 • PRAVILNIK o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa
 • PRAVILNIK o ustupanju neiskorišćenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizijskih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju rukovodioca Sektora za opšte i zajedničke poslove stručne službe Zaštitnika građana
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0393/15-11
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o ovlašćenju REŠENJE o izmeni i dopuni Rešenja o ovlašćenju
 • INDEKSI potrošačkih cena za april 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: