Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 6.5.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 6.5.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања привредног развоја Подриња у 2016. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор и спровођење модела стратешког развоја Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Фабрика кондиторских производа Раваница д.о.о. Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4284/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4368/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и града Kirchheim unter Teck, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о потврђивању споразума о сарадњи и пријатељству између града Београда, Република Србија и града Берна, Швајцарска Конфедерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3875/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3876/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4112/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4255/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4249/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4251/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4250/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4253/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4360/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4194/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4372/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4424/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4254/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4425/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4536/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4537/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4538/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4539/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4174/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4197/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4198/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2016. годину
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/302
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/137
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/283
 • РЕШЕЊЕ о престанку обављања делатности извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 294-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 294-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 294-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 294-4/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-59/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-64/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-82/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-84/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-91/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-92/2016-01
Републичка изборна комисија
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2015. годину
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар — 31. децембар 2015. године
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о овлашћењу
 • ЛИСТА најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-339/2016-1
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце за 2016. годину
ОГЛАСИ

Поделите: