Објављен „Службени гласник РС“ број 45 од 21.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 45 од 21.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за формирање електронског регистра пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације пројекта „Изградња Националног фудбалског стадиона, са пратећим садржајем”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2019-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6318/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања
 • ПРАВИЛНИК o начину електронског преноса података и обрасцима за додељивање и електронску размену података за IMO јединствени идентификациони број
 • РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2018. години
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-249/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5149/2017
 • ЗАКЉУЧАК Уставног суда број IУз-185/2018 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ОДЛУКА о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-542/2019-1
Друге организације
 • ОПШТИ УСЛОВИ међумесног превоза
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас”, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Водовод и канализација”, Гроцка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ресавска пећина” , Деспотовац
ОГЛАСИ

Поделите: