Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 1.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 1.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Филмског центра Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за привреду и финансије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4952/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4951/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4954/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4877/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5103/2018
 • РЕШЕЊЕ o употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5133/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5134/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5135/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4805/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4811/2018
 • ЗАКЉУЧАК о проглашењу Пројекта „Нови Сад 2019 − омладинска престоница Европе”, пројектом од националног значаја за Републику Србију
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења
 • ПРАВИЛНИК о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита
 • ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Стручног савета Националног парка
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Кодекса понашања државних службеника
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину
ОГЛАСИ

Поделите: