Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 11.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 11.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Борачки крш”
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о безбедности дечјих игралишта
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких истраживања
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде,обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца
 • ПРАВИЛНИК о полицијским овлашћењима
 • ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
 • ПРАВИЛНИК о утискивању идентификационих ознака
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
 • ОДЛУКА о усвајању завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за предшколске установе чији је оснивач град Београд
ОГЛАСИ

Поделите: