Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 11.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 11.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Borački krš”
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja beogradskog metroa”
 • ODLUKA o dopunama Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bezbednosti dečjih igrališta
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole projekata geoloških istraživanja
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenih na teritoriju Republike Srbije, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade,obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca
 • PRAVILNIK o policijskim ovlašćenjima
 • PRAVILNIK o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa
 • PRAVILNIK o utiskivanju identifikacionih oznaka
 • PRAVILNIK o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
 • ODLUKA o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
OGLASI

Podelite: