Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 7.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 7.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп
 • ОДЛУКА о висини месечне закупнине за станове и гараже који се користе за потребе министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије, као и објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске Србије и запослених у министарству надлежном за послове одбране
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
 • ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Транснафта”
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Транснафта”
 • ОДЛУКА о оснивању Института за информационе технологије Крагујевац
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за имплементацију Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Аеродроми Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Инђија, Република Србија и града Павловск, Вороњешка област, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5651/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5652/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5653/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5366/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5551/2019
 • СТАТУТ Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта” Панчево
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о клиничком испитивању медицинског средства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА Државног већа тужиласа А број 342/19
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу притужбе
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0535/17-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Гоч–Гвоздац”
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”, Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Стара Пазова
ОГЛАСИ

Поделите: