Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 40 od 27.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 40 od 27.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o biomedicinski potpomognutoj oplodnji
  • ZAKON o transfuzijskoj medicini
Vlada
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2016. godinu
  • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 337-3633/2017
Ministarstva
  • PRAVILNIK o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-58/2017-1
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2017. godine
  • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2017. godine
Druge organizacije
  • PRAVILNIK za rad i postupanje u vršenju stručno-savetodavnih poslova u šumama sopstvenika
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš

Podelite: