Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 31.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о царинским повластицама
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 31.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о царинским повластицама
 • УРЕДБА о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
 • УРЕДБА о критеријумима за категоризацију јавних путева
 • УРЕДБА о бродским погонским машинама
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд–Ниш
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад — Рума — Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години
 • ОДЛУКА о оснивању Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Јужна Србија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и секретара Преговарачке групе за политику конкуренције Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама — обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама — 2019. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и општине Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Жагубица, Република Србија и општине Шамац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5435/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5438/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5437/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5459/2019
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/2041
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/321
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/368
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/612
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/613
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/643
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/644
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/645
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/646
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/647
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/648
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/705
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/822
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/823
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/830
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2017. годину
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2017. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3201/2015 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2019. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за државне органе
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у јединицама локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ЈТ International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: