Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 18.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 18.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Влада
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта — Обреновац
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд — Нови Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-00019/2018-01
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2051/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4584/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај — Завршни рачун — Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Бијељине, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Параћин, Република Србија и општине Штип, Република Македонија
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име огранка страног привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4481/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4484/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4583/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4412/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4417/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • ИСПРАВКА Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2016. годину
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2016. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3312/2016
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о издавању картографских публикација
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2017. годину
Друге организације
 • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: