Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 5.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 5.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости
 • ОДЛУКА о спровођењу поступка за избор стратешког партнера
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас” Нови Сад за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3793/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3794/2023
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3866/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља
 • ПРАВИЛНИК о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима
 • НАРЕДБА о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза – Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV), као и фитосанитарним мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и сузбијања тог штетног организма
 • НАРЕДБА о предаји нерегистрованог оружја и муниције
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 70. заседању септембра 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00890/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01002/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01099/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05335/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 297-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 303-4/23
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2022. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: