Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 29.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 29.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о главном граду
 • ОДЛУКА о прихватању Извештаја о Косову и Метохији
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда у Прекршајном суду у Крушевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције председника суда у Основном суду у Пироту
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеној Републици Танзанији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси
 • ПРАВИЛНИК о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту
 • СПИСАК српских стандарда из области електромагнетске компатибилности
 • СПИСАК српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца за територију општине Бачка Паланка
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-217/2019-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-218/2019-09
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2016
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-62/2018 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-483/2019-1
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Нова Црња
ОГЛАСИ

Поделите: