Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 29.5.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 29.5.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu
 • ODLUKA o prihvatanju Izveštaja o Kosovu i Metohiji
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika suda u Osnovnom sudu u Pirotu
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
Ministarstva
 • PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi
 • PRAVILNIK o prostorno-tehničkim uslovima za obavljanje detektivske delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o javnim ispravama koje izdaje srednja škola
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obustavljanju i povlačenju, kao i o tehničkoj proceni medicinskog sredstva na tržištu
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca za teritoriju opštine Bačka Palanka
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-217/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-218/2019-09
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3456/2016
 • REŠENJE Ustavnog suda broj IUz-62/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-483/2019-1
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za javna i javna komunalna preduzeća čiji je osnivač grad Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Nova Crnja
OGLASI

Podelite: