Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 8.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака

 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 8.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 71
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Студентског центра „Београд” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на годишње финансијске извештаје Агенције за реституцију за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Транснафта”, Панчево за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3881/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3882/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3884/2016
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3886/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Кајакашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениоре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Рвачког савеза Србије за организовање Првенства Европе за сениоре
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3383/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3878/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3747/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3498/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-4/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-106/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-107/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-108/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-46/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-57/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-58/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Стандард”, Ада
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-1946/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-1988/2016
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина British American Tobacco SEE д.о.о Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: