Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 24.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 24.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о начину рада Националног комитета за безбедност у ваздухопловству
 • УРЕДБА о проглашењу Строгог резервата природе „Јарешник”
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Прераст Шупља стена”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске — граница Мађарске”
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Института за повртарство Смедеревска Паланка
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVA DVAˮ д.о.о. Ниш
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „SPV NIŠAVA TRIˮ д.о.о. Ниш
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години
 • ОДЛУКА о утврђивању Банатске окућнице у Долову за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању старог језгра Беле Цркве за просторну културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију 141. скупштине Интерпарламентарне уније
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимарˮ у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада за 2019. годину Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању друштва „EMS SERVICES” d.о.о. Beograd
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5151/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5153/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5156/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5157/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4980/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4981/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4983/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
 • ПРАВИЛНИК о смештају и исхрани ученика и студената
 • ПРАВИЛНИК о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
 • ПРАВИЛНИК о одмору и додатним активностима студената
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру
 • ПРАВИЛНИК о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика
 • СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Библиотеке града Београда
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Библиотеке града Београда
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изузимању од наплаћивања накнаде за послове организовања посебне непосредне аукцијске спот продаје девиза
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2019. године
Друге организације
 • СТАТУТ Инжењерске коморе Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”
ОГЛАСИ

Поделите: