Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 13.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2017. године
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 13.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о висини накнада за воде за 2017. годину
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за заштиту потрошача
 • ОДЛУКА о оснивању Одбора за управљање Апекс зајмом за мала и средња предузећа и друге приоритете
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3258/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3260/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3262/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3263/2017
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-3266/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о обустави јавног превоза путника и робе на делу железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Пошта Србије” за период 2017–2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у кошарци 3 на 3, у Београду 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3200/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3201/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3202/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3294/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3295/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3296/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивање јавног интереса, 05 број 465-3298/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3299/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3300/2017
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за ефикасно коришћење телекомуникационе инфраструктуре
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7203/2013, са одбијајућим издвојеним мишљењем судије, придруживањем судије одбијајућем издвојеном мишљењу и издвојеним мишљењем судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о техничким резервама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2016. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одржавању железничких возила
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o реду вожње
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2017. године
Друге организације
 • АНЕКС I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА o накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Краљевац”
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 21. април 2017. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Алибунар
ОГЛАСИ

Поделите: