Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 5.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 5.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-1/16
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
 • ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Врбас-гас”, Врбас
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас, Ковин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Суботицагас”, Суботица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће „Гас”, Темерин
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о., Београд
ОГЛАСИ

Поделите: