Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 4.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
 • ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 4.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2018. години
 • ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о раду наставника након 65. године живота
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
 • ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-738/2014 и издвојено мишљење судије
Друге организације
 • СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине”
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило”, Панчево
ОГЛАСИ

Поделите: