Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 34 od 4.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
 • PRAVILNIK o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 34 od 4.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2018. godini
 • ODLUKA o maksimalnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o obustavi od izvršenja dela Bližih kriterijuma za zaključivanje ugovora o radu nastavnika nakon 65. godine života
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica
 • PRAVILNIK o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
 • PRAVILNIK o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-738/2014 i izdvojeno mišljenje sudije
Druge organizacije
 • STATUT o izmenama i dopunama Statuta Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine”
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo”, Pančevo
OGLASI

Podelite: