Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 17.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2019. године
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 17.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину
 • УРЕДБА о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА o униформи, ознакама и опреми полицијских службеника
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4913/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4914/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4915/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4908/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4907/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4922/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4923/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4924/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4925/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4750/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4752/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4756/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4754/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за ослобођење од плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми извештаја о извршеној контроли и оцени стања јавних путева
 • ПРАВИЛНИК о садржини извештаја о саобраћајним незгодама
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, MMSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
 • ПРАВИЛНИК о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама
 • ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00221/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03020/2010-03
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04324/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1971/2018 и сагласно издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0004/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0147/18-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2019. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: