Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 7.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 7.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Доминиканској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Доминиканској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа за период 2017–2019. године
 • УРЕДБА о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2017/2018. годину
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Кнежевини Монако
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” Нова Варош
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Предлога националне стратегије за спречавање и борбу против тероризма и Акционог плана за њено спровођење
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању мешовите Радне групе за координацију активности, разматрање и усаглашавање питања плаћања накнаде за земљиште на простору Републике Српске у Подрињу (од Вишеграда до Зворника), које је потопљено након изградње хидроакумулација ХЕ Бајина Башта и ХЕ Зворник
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије са Румунијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и заменика председника преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за право привредних друштава Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2017. годину и Финансијско пословање „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3155/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3279/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обрасцу дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце
 • ПРАВИЛНИК о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења регистара заштићених области
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 48966/09, Мивес д.о.о. против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 9235/11, Николић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију и сарадњу у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију и сарадњу у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2017. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0482/15-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја на План управљања Националним парком Ђердап за период 2017–2026. године
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG ” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Elmag International д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: