Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 33 od 7.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 33 od 7.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Dominikanskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Dominikanskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017–2019. godine
 • UREDBA o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2017/2018. godinu
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Kneževini Monako
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” Nova Varoš
 • ODLUKA o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju mešovite Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za skloništa
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i zamenika predsednika pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za pravo privrednih društava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za pravo privrednih društava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada „JUP istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd za 2017. godinu i Finansijsko poslovanje „JUP istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima po Završnom računu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3155/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3279/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržaju i obrascu dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance
 • PRAVILNIK o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja registara zaštićenih oblasti
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 48966/09, Mives d.o.o. protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 9235/11, Nikolić i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za harmonizaciju i saradnju u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za harmonizaciju i saradnju u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2017. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0482/15-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na Plan upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period 2017–2026. godine
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG ” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Elmag International d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: