Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 10.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 10.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2019. годину
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника бродова
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Узићи, Висибаба и Расна
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Антананариву, Република Мадагаскар
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Антананариву, Република Мадагаскар
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о промени назива установе Дом ученика средње ПТТ школе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4464/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4599/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4692/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4693/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4694/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4695/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4425/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4427/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и коришћењу службеног одела инспектора за железнички саобраћај
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад — Рума — Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац–Лозница на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-418/2014 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1869/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1870/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1867/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1868/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1882/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1874/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01879/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01878/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1875/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1872/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1873/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1877/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1876/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01881/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01880/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2019. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: