Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 1.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 1.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на поплављеним подручјима за отклањање последица поплава на и у пољопривредном земљишту
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Војногеографског института
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3505/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3507/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3508/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3441/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3437/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
 • ОДЛУКА о оснивању Секторског савета за информационо-комуникационе технологије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4713/2012
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1030/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3532/2014
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-5/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-6/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОДЛУКА о именовању врховног државног ревизора
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске електране”, Беорад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Други октобар”, Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градитељ”, Србобран
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градска топлана”, Зрењанин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ингас, Инђија
 • ОДЛУКА о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање, Југоросгаз а.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Родгас” а.д. Бачка Топола
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас, Сента
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за упис акција без накнаде, ППТ „Арматуре” а.д. Александровац
ОГЛАСИ

Поделите: