Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 30.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 30.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА Владе 05 број 02-3311/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3054/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3171/2016-2
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3174/2016-3
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3240/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3320/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Републичке агенције за становање за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Републичке агенције за становање за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичке агенције за становање за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Републичке агенције за становање за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • ИСПРАВКА Одлуке о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Звездара”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о надзору над радом јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о дисциплинском поступку против јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 217-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 217-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 217-3/16
 • ЛИСТА средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2188/2013
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-00684/2013-11
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Зеленика”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Тесне јаруге”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Изнад Таталије”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Долина потока Бигар”
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о. Београд ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар”, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Србијагас”, Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Гас — Феромонт” а.д. Стара Пазова.
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање гаса, ЈП „Гас-Рума”, Рума
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
ОГЛАСИ

Поделите: