Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 4.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 4.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о обавезама Гарантованог снабдевача и о обавезама Овлашћене уговорне стране у погледу финансијских подстицаја за високоефикасну когенерацију
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2022. години
 • УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2022/2023. годину
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Балнеарију Камборијуу, Федеративна Република Бразил
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за успостављање АПИ и ПНР система у Републици Србији
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Споразума о сарадњи између Републике Србије и UGT Renewables
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Бјалистоку, Република Пољска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Бидгошчу, Република Пољска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Смедерево” у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и Града Позњан, Република Пољска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сјеница, Република Србија и општине Илиџа, Кантон Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1921/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1932/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1933/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1852/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1853/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1861/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1863/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1864/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1854/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1855/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1856/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1857/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1858/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1859/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1862/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1867/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1881/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 465-1880/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво, гориво и семе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
 • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности електричних извора светлости
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација
 • СПИСАК нормативних докумената из области мерила
 • ОДЛУКА о расподели средстава
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Чачак
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за објављивање докумената локалних изборних комисија и њихово достављање Републичкој изборној комисији
 • УПУТСТВО за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за народне посланике и председника Републике
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини годишњег извештаја о попису шема државне помоћи
 • ПРАВИЛНИК о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационих делатности
 • ПРАВИЛНИК о декомисији нуклеарних постројења
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности
 • ОДЛУКА о усвајању измене Статута Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршитељке дужности помоћнице Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
Друге организације
 • АНЕКС 12 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Жагубица
ОГЛАСИ

Поделите: