Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 25.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2019. године
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 25.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о оцењивању професионалних војних лица
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању римокатоличке цркве светог Михаела Арканђела са Жупним домом у Краљеву за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за капиталне инвестиције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Амбасаде Краљевине Камбоџе у Републици Србији, са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4149/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4353/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4363/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4364/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4369/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3971/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4043/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о елементима јавне железничке инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за професионално вршење полицијских послова
 • ПРАВИЛНИК о спровођењу интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења
 • ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
 • ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма управљања отпадом
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00260/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00284/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • ИСПРАВКА Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању судија Уставног суда
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-926/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1231/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1706/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1739/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-143/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1705/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функицје, број 119-00-1703/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1649/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1616/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1704/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1707/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 78886/16, Дејан Живојиновић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 51112/16, ПТП Спин Комерц д.о.о. против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2019. годину
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1–31.12. 2018. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2019. године
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2019. годину
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Топлана — Шабац”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: