Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 20.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 20.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2023. години
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о образовању Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ДОО „Гас” Бечеј за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа коришћења шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” Доњи Милановац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, услуга у лову, живе дивљачи, меса дивљачи и делова дивљачи у ловишту „Копаоникˮ
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о методама испитивања сорте мака (Papaver somniferum L.) ради признавања сорте
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету семена пољопривредног биља
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • УПУТСТВО о изменама Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању стандарда влашког језика
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања
ОГЛАСИ

Поделите: