Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 29 od 24.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 29 od 24.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Belgiji
Vlada
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2017/2018. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za azil
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za azil
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta za prava deteta
 • REŠENJE o imenovanju članova Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju privremenog direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2537/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2562/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2563/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2565/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2566/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2567/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2568/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2663/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2431/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2441/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2609/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2719/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2708/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2705/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2017. godinu
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa
 • PRAVILNIK o merama pružanja pomoći u lukama i na brodovima licima sa invaliditetom i licima sa smanjenom pokretljivošću
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 213-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 213-2/17
Pravosuđe
 • POSLOVNIK o radu Državnog veća tužilaca
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-134/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-146/2017-01
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
 • REŠENJE o izmeni Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2017. godine
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • STATUT Instituta za standardizaciju Srbije
 • ODLUKA o visini naknade za članarinu
 • ODLUKA o visini naknade za upis u Imenik Komore
 • ODLUKA o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda
 • ODLUKA o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence
OGLASI

Podelite: