Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 24.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 24.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Белгији
Влада
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2017/2018. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2017/2018. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2537/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2562/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2563/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2565/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2566/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2567/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2568/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2663/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2431/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2441/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2609/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2719/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2708/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2705/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа
 • ПРАВИЛНИК о мерама пружања помоћи у лукама и на бродовима лицима са инвалидитетом и лицима са смањеном покретљивошћу
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-2/17
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о раду Државног већа тужилаца
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-134/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-146/2017-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2017. године
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • СТАТУТ Института за стандардизацију Србије
 • ОДЛУКА о висини накнаде за чланарину
 • ОДЛУКА о висини накнаде за упис у Именик Коморе
 • ОДЛУКА о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда
 • ОДЛУКА о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце
ОГЛАСИ

Поделите: