Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 13.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 13.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
 • ОДЛУКА о образовању Савета за питања старости и старења
 • ОДЛУКА о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Подунавља
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Власине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3070/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3202/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и префектуре Северног администартивног округа града Москве, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Нови Београд, у Београду, Република Србија и града Џенђианг провинције Ђиангсу, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању боје гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине, расписаним за 7. мај 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету буњевачке националне мањине
Други државни органи и државне органиизације
 • ПРАВИЛНИК о обавезној садржини плана и програма за обављање лучке делатности и студије економске оправданости за инвестицију
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2023. године
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса
 • АНЕКС 15 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Биоктош”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Велики парк”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Лисје”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: