Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 7.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 7.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 65. Међународном сајму науке и технике у Београду „Играј за човечанство! Наука за све.”
 • ОДЛУКА о образовању Савета за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројекту изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E761) у Мрчајевцима
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Старе планине
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације Пројекта изградње Северне обилазнице око Крагујевца
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Националног координационог тела за олакшање трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите југословенско-ганске комисије за трговинску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије Републике Србије и Румуније за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању заменика председника Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево–Табановце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2960/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2961/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2962/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2963/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2964/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2966/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2970/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3032/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2910/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2912/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3053/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3056/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3075/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3098/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2919/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2921/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2926/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2927/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2930/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2933/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2935/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2918/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2924/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2925/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2932/2023
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
 • СТАТУТ Акционарског друштва „Електропривреда Србије” Београд
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о достављању података у сектору шећера
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспобљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане – Лесковац – Врање – Граница са Републиком Северном Македонијом на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће Србијагас Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ДОО Гас Бечеј
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар
ОГЛАСИ

Поделите: