Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 13.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 13.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе o евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
 • ОДЛУКА о утврђивању Виле Прендић у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • ОДЛУКА o изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању председника и чланова Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Математичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе за царинску унију Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2058/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2059/2020
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2020. годину и Финансијско пословање „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд — план за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2390/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2391/2020-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2402/2020
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање
 • ПРАВИЛНИК о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених података
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције
 • ПРАВИЛНИК о службеној легитимацији комуналних милиционара
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
Друге организације
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2020. години
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2020. години
 • СПОРАЗУМ o попусту на Тарифу накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈВП „Београдводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Блаце” са седиштем у Блацу
ОГЛАСИ

Поделите: