Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 27 od 12.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2019. godine
 • ODLUKA o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 27 od 12.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Programa za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Most”, Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3654/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3655/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3743/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju zaduženja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o raspodeli neto dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2017. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3552/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3553/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3574/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3563/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3565/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3566/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3568/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3570/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3572/2019
 • NACIONALNI PROGRAM za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019–2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o obuci, osposobljavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje delatnosti uvoza i izvoza reproduktivnih ćelija, kao i način provere uslova kvaliteta i bezbednosti
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu podnošenja zahteva za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i uslove u pogledu kadra, prostora i opreme
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona
 • PRAVILNIK o neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje, načinu vođenja evidencija, kao i obrascu godišnjeg izveštaja
 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca obaveštenja za lica koja se podvrgavaju postupku biomedicinski potpomognutog oplođenja
 • PRAVILNIK o načinu saopštavanja podataka davaocu o pravnim posledicama darovanja i sadržaju obrasca izjave davaoca o darovanju reproduktivnih ćelija, odnosno embriona
 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca izjave o povlačenju pristanka za darovanje reproduktivnih ćelija, odnosno embriona, potvrdi o povlačenju izjave o pristanku, kao i potvrdi o uništavanju reproduktivnih ćelija, odnosno spontanoj razgradnji i uništavanju embriona
 • PRAVILNIK o Državnom registru postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje
 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca zahteva za izjašnjenje o daljem postupanju sa reproduktivnim ćelijama, odnosno neupotrebljenim ranim embrionima
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41392/15, Nikolić protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2018. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/70/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/71/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/72/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/73/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/74/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/75/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-17/76/2019-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o oduzimanju Sertifikata o akreditaciji broj A-176-09/2015 Zavodu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san” Beograd
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-354/2019-1
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2019. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Šargan – Mokra Gora”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje”, Kruševac
OGLASI

Podelite: