Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 12.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2019. године
 • ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 12.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3654/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3655/2019
 • РЕШЕЊЕ o пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3743/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању задужења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о расподели нето добити Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3552/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3553/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3574/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3563/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3565/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3566/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3568/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3570/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3572/2019
 • НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање делатности увоза и извоза репродуктивних ћелија, као и начин провере услова квалитета и безбедности
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину подношења захтева за обављање биомедицински потпомогнуте оплодње, као и услове у погледу кадра, простора и опреме
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона
 • ПРАВИЛНИК о нежељеним догађајима и озбиљним нежељеним реакцијама у поступку биомедицински потпомогнуте оплодње, начину вођења евиденција, као и обрасцу годишњег извештаја
 • ПРАВИЛНИК о садржају обрасца обавештења за лица која се подвргавају поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
 • ПРАВИЛНИК о начину саопштавања података даваоцу о правним последицама даровања и садржају обрасца изјаве даваоца о даровању репродуктивних ћелија, односно ембриона
 • ПРАВИЛНИК о садржају обрасца изјаве о повлачењу пристанка за даровање репродуктивних ћелија, односно ембриона, потврди о повлачењу изјаве о пристанку, као и потврди о уништавању репродуктивних ћелија, односно спонтаној разградњи и уништавању ембриона
 • ПРАВИЛНИК о Државном регистру поступака биомедицински потпомогнуте оплодње
 • ПРАВИЛНИК о садржају обрасца захтева за изјашњење о даљем поступању са репродуктивним ћелијама, односно неупотребљеним раним ембрионима
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката за општине Мајданпек, Кладово и Неготин
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41392/15, Николић против Србије
Народна банка Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2018. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/70/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/71/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/72/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/73/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/74/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/75/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 112-01-17/76/2019-04
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о одузимању Сертификата о акредитацији број А-176-09/2015 Заводу за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Еко-сан” Београд
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-354/2019-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2019. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Шарган – Мокра Гора”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Росуље”, Крушевац
ОГЛАСИ

Поделите: